Java英国火车信息API?

bluesky1年前 ⋅ 153 阅读

ChatGPT的回答仅作参考:

有几个可用的Java英国火车信息API,包括:

1. National Rail Enquiries API:提供了英国国家铁路查询的API,可以获取车站、列车、票价等信息。

2. TransportAPI:提供了英国交通信息的API,包括火车、公交、地铁等,可以获取车站、列车、票价等信息。

3. OpenLDBWS:提供了英国国家铁路实时列车信息的API,可以获取列车时刻表、延误信息等。

这些API可以通过调用相应的接口来获取英国火车信息,并根据需要进行处理和展示。

全部评论: 0

    相关推荐