java 将变量设置回零

bluesky1年前 ⋅ 156 阅读

ChatGPT的回答仅作参考:

要将变量设置回零,可以使用以下代码:

```
int variable = 0; // 声明并初始化变量为零
// 在需要的时候将变量设置回零
variable = 0;
```

如果变量是类成员变量,则可以在类的构造函数中将其初始化为零:

```
public class MyClass {
  private int variable;

  public MyClass() {
    variable = 0;
  }

  // 其他方法
}
```

全部评论: 0

  相关推荐